Succes med vinterraps kræver omhyggelig etablering

Vinterraps Poc 040823
4. august 2023

Det optimale såtidspunkt for vinterraps afhænger meget af vækstbetingelserne i september måned.
Vi anbefaler såning i perioden 5. til 25. august, der erfaringsmæssigt giver den bedste etablering.
Den tidlige såning anbefales i kolde egne, mens såningen kan udskydes på lune og kystnære lokaliteter. For sen såning koster, ifølge svenske beregninger, 36 kg frø pr. dag.
Såning 10 dage senere end det optimale koster derfor 1980 kr./ha med en pris 5,50 kr./kg frø.
Såning for tidligt kan omvendt betyde, at rapsplanterne bliver for kraftige i efteråret og vækstpunktet kommer for højt op med øget risiko for frostskader til følge.

Der er flere økologiske linjesorter på markedet: Butterfly, Randy, Anton,
Der er desværre kun en økologisk Hybridsort tilgængelig: Hostine
Ønsker man at anvende andre hybridsorter skal der laves en ansøgning i OrganicXseed med gode agronomiske argumenter for at der skal anvendes ikke økologisk udsæd.

Vi er bekendt med følgende ubejdsede sorter, der kræver dispensation: Dk Exteel, Creed eller Pt 303.
Udsædsmængden er 30 – 60 planter/m2. En unit indeholder 1.500.000 frø.
Det betyder, at 1 unit kan strække til 3,5 ha, hvis man ønsker 45 pl/m2.

Den bedste såning opnås ofte med en roesåmaskine, hvor alle frø placeres i 2-3 cm`s dybde i en fugtigt fast jord. Her er det tilstrækkeligt med 30 pl/m2.

Ved såning sidst i august med korn som forfrugt og en lille gødningsmængde skal udsædsmængden øges.

På billedet øverst på siden vises en mark med meget ukrudt. Rækkedyrkning og radrensning fortrækkes i et planteavlssædskifte, hvor der forventes meget ukrudt.

Første radrensning skal ske så tidligt som muligt da raps konkurrerer særdeles dårligt mod ukrudt i etableringsfasen. Anden radrensning skal udføres 1-2 uger senere. Her hyppes der jord ind i rækken for at dække småt ukrudt.

På billede nederst ses, at første radrensning er udført for sent i forhold til agerkålen og anden redrensning blev ikke udført, fordi det blev for vådt.

Forventes der stor forekomst af agerkål og amsinckia (gulurt) kan det være svært at dyrke vinterraps.

Ukrudtsarterne gror meget kraftigt i efteråret og dermed udkonkurreres rapsen eller vækstpunktet i rapsplanten presses med op af agerkålen og dermed er der risiko for frostskade.

Med en god kløvergræsmark som forfrugt og et højt kaliumtal skal vinterraps ikke gødes her i efteråret.

En god kløvergræsmark til slæt kan tømme jorden for kalium på sandjord. Her kan der med fordel tilføres 10-20 ton dybstrøelse.

Med korn som forfrugt i et planteavlssædskifte skal der gødes med 30-60 kg udnyttet N (15-20 ton gylle).

Det er bedst at nedfælde gylle før såning. Udsættes gylleudbringningen er der risiko for, at der ikke kan køres i marken efter kraftig nedbør.

Med de store nedbørsmængder er der særdeles gode spiringsbetingelser ved såning. Til gengæld er der også gode betingelser for snegle. Der behandles med sluxx HP ved skel og læbælter senest 3 dage efter såning. På knoldet lerjord kan der være behov for behandling af hele marken med 2-3 kg Sluxx/ha. Behandling gentages efter to-tre dage ved kraftig regn, da sneglekorn opløses. Der må max. anvendes 7 kg pr. ha samlet. Behandlingerne skal noteres i Logbogen.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)