Tjek på vandingstilladelser

Vandingsmaskine
27. marts 2024

Forårsarbejdet er begyndt mange steder i disse uger, det betyder også, at vandingsanlægget snart skal gennemgås, tjekkes og nødvendige reparationer igangsættes, inden det pludselig bliver tørt og vandingen skal i gang.

Samtidig er det vigtigt, at du tjekker dine vandingstilladelser og du søger om fornyelse af tilladelsen i god tid, inden den gamle udløber. Ansøgning om tilladelse eller fornyelse skal søges ved kommunen.

En vandingstilladelse gælder som regel 15 år ad gangen, og er påført det årlige tilladte vandforbrug i kubikmeter. Den årlige tilladte vandmængde gives på baggrund af boringens anvendelse. På markvandingsboringer kan der gives tilladelse til et forbrug på mellem 750 og 1.500 m3/ha/år - alt efter jordtype og hvilken kommune, arealerne er beliggende i.

Hvert år skal den forbrugte vandmængde på boringen indberettes. Det kan ske på kommunes hjemmeside. Fristen for indberetning af vandforbrug er forskellig fra kommune til kommune.

Det kan koste træk i EU-støtten, hvis betingelser for vandindvinding ikke overholdes.

Er du i tvivl om dine godkendelser kan du kontakte din planterådgiver.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)