Udtagning af gylleanalyser

Gylletank Overdaekket (1)
17. februar 2023

Gylleanalyser kan være et godt værktøj til at få et præcist billede af næringsstoftildelingen til afgrøderne. Det er dog en forudsætning at prøverne er udtageT rigtigt, hvis man skal have et retvisende billede. Ofte er de lovmæssige normtal ikke retvisende for ens gylle og særligt ikke hvis man tillægger vandtilførsel fra stald og regnvand. En gylleanalyse er derfor et værktøj til at opnå den rette gødningstildeling og dermed undgå over- eller undergødskning.

En gylleprøve kan på nuværende tidspunkt godt udtages fra en gylletank, som ikke er omrørt. Undersøgelser har vist, at gyllens indhold af ammoniumkvælstof og kalium fordeler sig ens i hele gylletankens dybde, uanset om gyllen er omrørt eller ej. Udtager man en prøve fra en tank uden omrøring, bør prøven dog udtages cirka en meter under flydelaget, for at undgå for stor påvirkning fra flydelag og overflade.

Ønsker man at kende gyllens indhold af fosfor, totalkvælstof og tørstof kræver det en prøveudtagning af en velomrørt tank, da disse næringsstoffer er koncentreret i flydelag og bunden af tanken.

Til gødskning af korn er det mest relevant at kende indholdet af ammoniumkvælstof, da det hovedsageligt er det, der kan forventes udnyttet ved tildeling. Så selvom gylletanken endnu ikke er omrørt, kan der med fordel udtages en analyse nu, så man rammer den mest optimale kvælstoftildeling.

Vi kan være behjælpelige med indsendelse af gylleanalyser, så kontakt din planterådgiver allerede nu, inden udkørslen går i gang. Det er også muligt at få udtaget en spydprøve af omrørte tanke, som giver et præcist billede af det samlede næringsstofindhold i gylletanken.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Luk (Esc)