Gylleudbringning i efteråret er en nødløsning

Gylle Udk¢Rsel
18. august 2023

Hvis der er kapacitet til at gemme gyllen til foråret giver det langt den bedste effekt. Afgrøderne har ikke behov for næringsstoffer i efteråret. Husk reglerne.

Men hvis der af pladsmæssige årsager i gylletanken alligevel er nødvendigt at udbringe gylle i efteråret, kan det give en god effekt at udbringe til vinterraps, hvor forfrugten ikke er kløvergræs. Tildel 30-40 kgN/ha svarende til 15-20 ton gylle pr. ha inden såning.

Dernæst kan man prioritere at tildele marker der er udlagt med rene græsser, f.eks. ital. rajgræs. Tildele 30-50 kgN/ha lige efter der er taget slæt. Lavest prioritet har kløvergræs marker med lille andel af kløver. Husk gyllen skal nedfældes. Kløvergræsmarker med mere end 15-20 % kløverandel gødes ikke i efteråret.

Og husk reglerne:
Som udgangspunkt må der ikke gødes med gylle fra høst og frem til 1. februar. Der er dog visse undtagelser, hvor udbringning inden 1. oktober er tilladt:

  • Vinterraps må gerne gødes
  • Fodergræsmarker, der skal overvintre, må gerne gødes. Herunder tæller også udlæg etableret ved forårssåningen. Det gælder dog ikke udlæg i majs

I regnfulde efterår kan myndighederne forlænge denne frist til 15. oktober.
Det er ikke tilladt at tildele hverken gylle eller dybstrøelse til vintersæd i efteråret.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)