Afvanding af dine marker efter uger med meget nedbør

Vandhul
11. januar 2023

Der ses nu mange søer på markerne efter uger med særdeles meget nedbør.

Til foråret vil vandhuller udskyde det optimale såtidspunkt eller hullet skal sås senere, når det bliver tilstrækkeligt tjenligt til såning. I ovenstående mark, der er en lavning på en lerjordsmark, der er pløjet i november 2022, der ligger langt fra gården, er mit bud, at såmaskinen blot bliver trukket igennem hullet. Det betyder, at der sker en strukturskade og måske en yderligere skade på drænrøret. Til højre for denne sø er der en endnu større sø. Problemerne med afvanding vil blot blive værre og værre med det ændrede klima vi er vidne til.

Derfor vil det være oplagt at få fundet dræn, hoveddræn og drænbrønde. Kan man få vandet væk fra marken ved at rense drænbrønde og få spulet dræn, er det med at få det udført hurtigst muligt.

Drænkort på arealet er nødvendigt for at få afvandingen til at fungere igen. Hedeselskabet har digitaliseret gamle drænkort, på de projekter, som de har lavet tilbage i tiden. På dette link kan der søges oplysninger https://www.hedeselskabet.dk/draenkort, hvis det er svært at finde drænrørene. Til sommer når jorden er godt tør er det tid til at få lagt nye dræn, der skal følge de oprindelige dræn, for ikke at skabe nye problemer.

Vil en udbedring af drænsystemet blive for omfattende og dyrt giver de nye brakregler mulighed for at der kan laves en brakmark (uproduktivt areal)

Det er oplagt at komme rundt i markerne, for at se om alle dræn virker optimalt, så vandet hurtigt trækker væk fra markerne igen. Det er en god idé at følge drænsystemet til det nærmeste vandløb, hvis det er muligt, for at konstatere, om der er forhindringer undervejs, som er årsag til den manglende afstrømning.

Skyldes manglende afstrømninger fra ens arealer at naboens drænbrønde eller kommunens vandløb ikke er vedligeholdt, skal der tages kontakt til dem, for at bede dem om udbedring af problemet. Vandløbsloven siger, at man altid skal sørge for at vand, der skal igennem ens arealer skal kunne flyde uhindret og at lodsejer har pligt til at få det til at ske bedst muligt.

Det er derfor oplagt at lave en liste over de marker, hvor der skal observeres drænrør når der bliver tørt igen. Dræning i våd og mudret jord frarådes.

Det er optimalt at tjekke drænbrønde og grøfter i august – september måned og få lavet oprensning i god tid inden vinternedbøret normalt kommer.

Foto: En lille afvandingsgrøft der blev renset for 4 år siden. Det er her tydeligt at grøften burde være renset op i august måned lige efter høst. Grøften løber til drænbrønd/ hoveddræn, der kan tage meget mere vand.

Foto: drænrør der løber ud i grøft fra overstående foto.

Drænrøret ligger 30 – 40 cm under vandspejlet. Det er meget tydeligt at afvandingen ikke er vedligeholdt tilstrækkeligt.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)