Har kløvergræsmarken potentiale til 2023?

Gammel Kløvergræs 12.10.22
13. oktober 2022

Det er på høje tid at få vurderet græsmarkens evne til at producere i det kommende år 2023. Vurder kløvertæthed, græs og ukrudt.

Er der kløver nok i marken?
Kløverens kvælstoffikserende evne er af afgørende betydning for udbyttet i økologiske kløvergræsmarker. Uden tæt kløverbestand yder en økologisk kløvergræs-sletmark for lavt udbytte.

Det er nu, inden sidste slet bliver taget, at kløverandelen skal vurderes. Kløveren trækker sig tilbage henover vinteren og viser sig først igen sen forår. Den kløvermængde der kan ses nu, er også normalt tilstede til næste sommer.

Derfor er det nu inden vintren sætter ind, at kløvertætheden skal vurderes i marken.

I gode sletmarker er både rødkløver og hvidkløveren jævnt fordelt i tæt bestand ud over hele marken. Hvidkløver skal være tætte i hele fladen og rødkløver kan være lidt mere spredt i samvækst med hvidkløver.

I marken med huller eller hele flader med ren græs uden kløver vil marken komme til at yde under det optimale til 2023 og derfor skal det vurderes om marken skal omlægges. Der skal naturligvis ske en helhedsvurdering. Men hvis kløverbestanden er for ringe, bliver udbyttet også for lavt. Selv den nye Bioordning for miljø og klimavenligt græstilskud på 1500 kr/ha til 3 års græs vil ikke kunne afhjælpe tabet.

Kan kløverbestanden repareres?
Hvis det er nyudlagt græsudlæg fra 2022, enten forårs eller eftersommer udlagt, kan der isås kløver tidlig forår med rimelig sikkerhed for succes.

Er det ældre slætmarker har metoden med isåning en lav succesrate. Mindre tørkeskadede pletter, hvor hvidkløveren er tørret væk i især afgræsningsmarker, kan man reparere, hvis ellers den øvrige del er god nok.

Tag hensyn til græsset inden vinteren.
Især alm. rajgræs er følsom for udvintring, hvis der tages for sen slet. Helst ikke slet senere end sidste halvdel af oktober, og sæt helst 7-10 cm stub. Rajgræsset skal have mulighed for at vokse igen, inden vinterfrosten sætter ind.

Alternativt kan der afgræsses med kvier indtil først i november måned.

Afgræsningsmarker skal afpudses for vraggræs eller afgræsses med kvier.

Vurder ukrudtstrykket i græsmarken.
Skræpper spirer frem i marker, der tidligere har været plaget af skræpper på grund af frøpuljen i jorden. I tynde græsmarker dukker problemet igen op efter 3 – 4 år og omlægning er nødvendig. Det samme kan siges om mælkebøtter. Kreaturerne vrager dem dog ikke, men sænker udbyttet.

Billedtekst: Bemærk at græs uden kløver mangler kvælstof og bliver inficeret med mælkebøtter.

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)