Grøngødning kan opfylde GLM8

20220923 191546
28. oktober 2022

Grøngødning kan opfylde GLM 8

I den nye landbrugsreform skal man udtage mindst 4 % til uproduktive arealer (GLM 8-kravet). Det kan kombineres med at udnytte arealet til – og få tilskud til - en helårsgrøngødning.

Fra indeværende gødningsår er der mindre adgang til konventionel husdyrgødning, og derfor kan det være kærkomment, at den nye landbrugsreform giver mulighed for tilskud til et ikke-produktivt areal i form af helårsgrøngødning. Det forudsætter, at man tilmelder mindst 4 % af omdriftsarealet, som ikke-produktivt areal.

Sådan gør du:

  • Du udvælger et areal, hvor du udsår planter til helårs-grøngødning i 2023. Det giver mulighed for at udnytte forfrugtsværdien af grøngødningen i den efterfølgende afgrøde i 2024 og evt. undlade at bruge husdyrgødning på arealet i 2024.
  • Arealet tilmeldes som bestøverbrak i 2023.
  • Du jordbehandler og udsår senest 30. april en blanding af godkendte arter af pollen- og nektarrige planter, f.eks. rød- og hvidkløver. Der skal dog også indgå andre arter end kløver, og disse må ikke være græsser eller korn. ØkologiRådgivning Danmark vil senere komme med forslag til godkendte blandinger til bestøverbrak med grøngødningsvirkning. De godkendte arter til bestøverbrak findes i Landbrugsstyrelsens meddelelse her: https://lbst.dk/tvaergaaende/eu-reformer/den-nye-landbrugsreform-2023-2027/konditionalitet/faq-om-glm8/#c100946
  • Når du opfylder kravet om mindst 4 % areal som er udtaget til ikke-produktive elementer (GLM 8) kan du søge bioordningen Biodiversitet og Bæredygtighed, der betaler 2740,- kr. pr. ha for det areal, der ligger over 4 % af omdriftsarealet i form af bestøverbrak. De første 4 % kan også være bestøverbrak, men dog uden tilskud fra bioordningen.
  • Du kan ikke søge udbetaling af Økologisk Arealtilskud på arealet.
  • Der er forbud mod afpudsning i perioden 1. maj og 31. juli, men du kan udføre selektiv slåning på ukrudt, f.eks. kolonier af tidsler.

Hvis du allerede har etableret bælgplanter på arealet i 2022:

  • Du tilmelder arealet som slåningsbrak i 2023 og lader det stå urørt hele kalenderåret, bortset fra slåningen.
  • Du slår arealet i april eller i perioden 1. august til 25. oktober.
  • Materialet må ikke fjernes fra marken.

Helårsgrøngødning bidrager med kvælstof og kulstof

Udover at bidrage med natur og biodiversitet jf. den nye bioordning, så bidrager helårsgrøngødningen også med en god eftervirkning af kvælstof til næste afgrøde og med indbygning af kulstof i jorden. En étårig grøngødning kan således levere 3-8 tons tørstof i overjordisk biomasse og op til 1,5 tons tørstof i underjordisk biomasse. Kvælstoffikseringen i et års rød/hvidkløver ligger mellem 100 og 250 kg N pr. ha. og heraf lagres 35-45 % i rodmassen. Kvælstoffikseringen kunne være større, hvis det tillades at foretage en afpudsning, da kløverplanterne så genstartes med vegetativ vækst og mere N-fiksering, men det er kun tilladt ved slåningsbrak.

Når grøngødningen er tilmeldt som brak, kan den ikke tælles med i N-kvoten og muligheden for at slå ukrudtet af er begrænset. Så der kastes både ukrudtsfrø og sandsynligvis også kløverfrø i marken. Alternativet til dette er derfor at dyrke og tilmelde grøngødningen som en alm. kløvergræsmark, der må høstes og afpudses mv.

Ovenstående beskrivelse bygger på den viden har p.t. har om den nye EU-reform. Vi må tage forbehold for om regler bliver mere præcise og evt. ændret. I så fald vil artiklen her blive opdateret.

Der mangler en endelig godkendelse fra EU om, at arealet både kan modtage støtte fra bioordningen Biodiversitet og bæredygtighed og Grundbetalingen.

20221025 121227

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Luk (Esc)