Gylleudbringning den 1. februar er en nødløsning

Afgrøderne er ikke i vækst og har ikke behov for næringsstoffer, før vi har stabile døgntemperaturer over 5 grader. Husk reglerne.

Men hvis der af pladsmæssige årsager i gylletanken er behov for at starte udbringningssæsonen allerede fra den 1. februar, bør gyllen udbringes på arealer og i afgrøder med størst mulig sikkerhed for en god udnyttelse og lavest mulige risiko for forurening af vandløb. F.eks. ved nedfældning i græsmarker eller ved slangeudlægning i marker med veletableret vintersæd, uden betydelig hældning og langt fra vandløb. Man bør også undgå, at udbringningen fører til strukturskader. Benyt hvis muligt udstyr med brede lavtryksdæk og mulighed for reduceret dæktryk ved kørsel i marken.

Husk reglerne

Husdyrgødning må ikke udbringes på:

- Vandmættede eller oversvømmede arealer (de er som oftest ikke farbare).

- På arealer eller på en måde der giver fare for afstrømning til vandløb (herunder dræn), søer og kystvande.

- Frosne arealer. Det betyder, at jorden skal være optøet til 15 cm, men at det fortsat er tilladt at køre efter nattefrost, hvor jorden forventes at tø i løbet af dagen.

- Snedækkede jorder. Jorden er defineret som snedækket, hvis mere end 90 pct. af marken er dækket af et lag sne med en tykkelse på mere end blot ½ cm.