Havre er hot - og bør være økologernes darling

Havre er en klimavenlig, glutenfri kornafgrøde, og med nye afskalningsteknikker og et voksende marked for plante-drikke, bør havre være økologernes darling, uanset om man dyrker til foder eller konsum.

Artiklen har været bragt i MARK 04.02. 2020.

 

Havre har altid været en robust og dyrkningssikker afgrøde, der passer godt til økologiske dyrkningsforhold, men interessen for den til foder har været begrænset, og havregryn var stort set eneste anvendelse på kornsummarkedet. Sådan er det ikke længere. De senere år har havre været genstand for bredere interesse takket være teknologi til afskalning og et voksende marked for plantebaseret kost og drikkevarer. Havre efterspørges i stigende grad som ingrediens i fødevareproduktion, helse- og kosmetikprodukter, og ifølge globale markedsanalytikere er havre en fremtrædende trend på kornmarkedet i dette årti.

Denne udvikling giver et godt grundlag for et større dansk areal med havre, og 2020 ser på nuværende tidspunkt ud til at blive et godt år til havredyrkning. Havre bør nemlig sås tidligt og tåler ikke udtørring om foråret. Begge dele ser ud til at kunne opfyldes, når vi tager denne vinters nedbør og temperaturer i betragtning. Såvel Danish Agro som DLG har på møder i efteråret efterspurgt større mængder af havre - husk at få kontrakt.

Den klimavenlige kornart

Havre har et lavt klimaaftryk. Der findes flere forskellige analyser og beregninger af klimaaftryk af havregryn og drikkeprodukter, og selv om resultaterne kan variere, ligger havre generelt lavt i klimabelastning. Havregryns klimabelastning er en smule lavere end både rugbrød, franskbrød og kartofler målt i CO2-e pr. Megajoule.

Ifølge groenforskel.dk er havredrik det klimavenlige valg inden for plantedrikke sammenlignet med alternativer som ris- og sojadrik, fordi havre kan dyrkes herhjemme, giver et højt udbytte med et lavt input og ikke udleder store mængder drivhusgasser. Ris udleder fx metan under dyrkningen.

Kom i mål med kvaliteten

Vil man producere kvalitetshavre, er tidlig såning og tidlig høst vigtige faktorer. Tidlig såning forebygger angreb af fritfluer og er afgørende for både udbytte og rumvægt. Rumvægt påvirkes desuden af adgangen til fosfor. God fosforforsyning kan løfte rumvægten med op til 5 kg/hl, så har man flere slags gødninger at vælge mellem, bør havre tilgodeses med den mest fosforholdige. Med hensyn til høst er det bedre for kvaliteten at høste ved 22 procent vand og tørre kornet end at komme for sent. Skårlægning er en anden genvej til tidligere høst.

Kerner til grynhavre og glutenfri havre skal være veludviklede med sund lugt og farve og fri for skadedyr af enhver art. Sælger skal fremsende en prøve til godkendelse hos aftageren. Konsumhavre handles på individuelle kontrakter, men typisk stilles der ekstra krav til vandprocent og rumvægt. Desuden gælder, at konsumhavren skal være afskalbar, uden synlige spirer og uden meldrøjer eller småsten. Man skal således være ekstra påpasselig med at optimere alle dyrkningsparametre, hvis man vil levere til konsum.

Til glutenfri havre er der yderligere krav om artsrenhed. Det indebærer krav til forfrugt, lugning, hygiejne i alle led omkring høst samt om markkontrol i vækstsæsonen.

Særlige krav til konsum

Konsumhavre handles på individuelle kontraktbetingelser mellem køber og sælger, men et eksempel på særlige krav i forhold til foderhavre ses i tabellen.

 

Konsumhavre

Foderhavre

Vandprocent

Maks 14,5

Basis 15,0

Rumvægt basis

55 kg/hl

54 kg/hl

Rumvægt mindst

52 kg/hl

fradrag under 54 kg/hl

Spireevne

Mindst 90 pct.

Ingen krav

                                               

Afskalning giver nye foderkvaliteter

Afskalning er de senere år blevet en tilgængelig teknologi for alle i takt med, at mobile anlæg tilbyder denne forarbejdning. Afskalningen forbedrer foderværdien, og skallerne kan anvendes som strøelse, erstatte halm i en goldfoderration eller afbrændes i pillefyr. Afskalning fjerner ca. 20 pct. af havrens træstof og øger foderværdien, så den matcher hvede og rug i energi. Hvede indeholder 100 FEN pr. 100 kg, afskallet havre 102 FEN. I tilgift får man et væsentlig højere indhold af fedt og protein med en god aminosyre-sammensætning.

Havre, der skal afskalles, skal ligge på lager mindst tre-fire uger efter høst og have en vandprocent på højst 14 pct.

Husdyr betaler for afskalning

Enmavede husdyr som svin og fjerkræ har særlig gavn af den bedre aminosyre-sammensætning i afskallet havre, men også økologiske malkekøer kan betale for afskalning. Under forudsætning af en pris på økologisk havre på 2,50 kr. og 0,30 kr. for afskalning pr. kg færdigvare er prisen 0,41 kr./MJ for havre og 0,36 kr./MJ for afskallet havre. Da fedtindholdet i mange økologiske foderplaner er en begrænsende faktor, giver afskallet havre tillige grundlag for højere produktion eller besparelse på andre fodermidler.

Havres styrker og svagheder

Havre er robust og har dyrkningsmæssigt en række stærke sider i et godt sædskifte. Nogle af disse kan dog vendes til ulemper, når forholdene ikke er optimale.

Havres styrker

 • Dyrkningssikker på alle jordtyper med tilstrækkelig vandforsyning
 • Accepterer sur jord
 • God til at vokse færdig på eftervirkningen af kløvergræs pga. sen kvælstofoptagelse
 • Sanerende for goldfodsyge
 • Konkurrencestærk over for ukrudt, hvis man vælger sorter med lang strålængde
 • Tåler undersået efterafgrøde/udlæg med kraftig vækst, fx rødkløver

Havres svagheder

 • Tåler ikke tørke først i vækstperioden
 • Rammes let af manganmangel ved højt reaktionstal
 • I dårligt sædskifte opformeres havrenematoder, som stort set alle sorter er følsomme overfor
 • Kraftig konkurrence over for udlæg
 • Store mængder staldgødning øger risiko for grønskud og sen modning
 • Spildsom ved sen høst
 • Sen såning mindsker udbytte og rumvægt og øger risiko for angreb af fritfluer

Anne Eriksen er planterådgiver i ØRD, og Jesper Fog-Petersen er konsulent i Økologisk Landsforening. Sammen har de i projektet ’Mere kvalitetshavre’ forfattet en ny dyrkningsvejledning for økologisk kvalitetshavre.