Klar til kontrol på kvægbedriften

Her kan du læse om, hvordan du kommer godt igennem det årlige kontrolbesøg på din bedrift.

Søren Lykke-Jensen, 2018 4813

Hvert år kommer Landbrugsstyrelsen med en overtrædelsesstatistik, som udpeger de mest overtrådte regler. Mange af dem er fejl og forglemmelser, som ofte skyldes manglende viden om økologireglerne.

Listen viser, at de fleste udfordringer handler om:

 • Kalve der har gået mere end en uge i enkeltboks
 • Manglende narresutter
 • Strøelse
 • Adgang til drikkevand
 • Dyr der ikke er på græs
 • Pladskrav der ikke er opfyldt.
 • Derudover manglende eller ikke ajourførte logbøger og regler for medicin og genomlægning.

Guide: Undgå fejl i økologikontrollen

Vær beredt til kontrolbesøget i god tid før besøget

Du får et kontrolbesøgs-brev. Læs det godt igennem og bemæk hvilke ting, du skal have klar til besøget. Har du spørgsmål så kontakt din økologirådgiver eller kontrolløren.

Styr på papirer i én mappe

Lav en mappe, hvor du har alle de papirer, du skal have klar ved kontrollen. De vigtigste er:

 • Logbog over hændelser på dyrene og behandlinger med medicin
 • Ajourførte foderplaner
 • Indkøbsbilag for foder

Styr på dyrene

Det er vigtigt at du kender reglerne for dine dyr. Her har jeg oplistet de vigtigste:

 • Alle hvilearealer skal være tørre og tilstrækkeligt bløde at ligge på. Det betyder at:
 • Sengebåse med madrasser over 8 cm tykkelse skal være strøet
 • Sengebåse uden blød bund skal have mindst 5 cm strøelse
 • Andre hvilearealer skal være strøet godt op
 • Alle dyr skal have adgang til vand døgnet rundt
 • Alle dyr over 4 mdr. skal på græs i perioden 15. april til 1. november

Er du det mindste i tvivl om forholdene for dine dyr opfylder reglerne - så kontakt din økologirådgiver.

Pligter og rettigheder

Du har pligt til at være til stede under kontrolbesøget og hjælpe kontrolløren. Hvis du ikke har mulighed for at være til stede, kan du udpege en stedfortræder. Du eller din stedfortræder kan få bistand fra enten din konsulent, advokat, familiemedlemmer eller andre.

Kontrolbesøg – hvornår og hvor tit?

 • Kontrol hos nyansøgere sker hurtigst muligt og senest seks måneder efter ansøgningstidspunktet. Kontrollen sker på grundlag af oplysninger i autorisationsansøgningen suppleret med eventuelt indberettede oplysninger
 • Den obligatoriske årlige kontrol foregår som udgangspunkt varslet. Fokus i kontrollen afhænger af årstid, bedriftens historik, produktion og kontrollørens vurdering af aktuelle forhold ved besøget.
 • Opfølgende kontrol foretages, hvis der har været problemer med at overholde reglerne. F.eks. krav om strøelse og vand.
 • Stikprøvekontrol kan forekomme hele året og er et uvarslet kontrolbesøg.
 • Ophørskontrol er en kontrol af, at produkter solgt fra bedriften skal være solgt som ikke-økologiske.

Dokumentation ved kontrol af bedrift med husdyr

 • Ajourført logbog for husdyr
 • Dato for adgang til udearealer/græsarealer, indbinding i stald samt begrundelse for, at dyret ikke har haft adgang til udendørs arealer
 • Dato for periode og begrundelse for, hvorfor enkeltdyr holdes inde mere end 7 dage i græsningssæsonen.
 • Ajourført besætningsliste
 • Til-/afgang af dyr: Oplysninger om dyrenummer, afgangsdato salgsformål (slagt/levebrug) eller død.
 • Ajourført medicinlogbog: alle behandlinger skal noteres, uanset om de tæller med i behandlingsregnskabet. Antallet af behandlinger med veterinære lægemidler på enkeltdyrsniveau skal noteres. Brug af vacciner, sera og antiparasitære midler, brug af vitaminer og jern skal noteres. Ved behandling registreres: Identifikation af dyr dato for behandling. behandler (dyrlæge og/eller driftsansvarlig). Diagnose, præparat, dosering og behandlingsmåde. Det er kun veterinære lægemidler der tæller med i behandlingsregnskabet. Samme dyr behandles for samme sygdom indenfor 14 dage efter behandlings afslutning = tæller som én behandling. Genomlægningsdato for behandlede dyr skal skrives i husdyrlogbogen. Behandlingsregnskabet nulstilles, når der er gået 12 måneder siden sidste behandling.
 • Foderplan og foderopgørelse for alle dyr i alle perioder. Der er forskellige regler alt efter dyretype

Vil du vide mere om økologikontrol, så er der nogle muligheder her:

http://lbst.dk/tvaergaaende/oekologi/jordbrugsbedrifter/oekologikontrol/

http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Jordbrugsbedrifter/Oekologikontrol/Kontrol_af_okologi_web.pdf

http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Jordbrugsbedrifter/Oekologikontrol/Faktaark_Bilagskontrol_2016.pdf